พ.อ.อ. กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร
พ.อ.อ. กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร
นายอำเภอโนนสัง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
47055   คน
เริ่มนับวันที่ 11 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรม ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • พลังร่วมใจโคกใหญ่ ต่อต้านยาเสพติด ในว...
  พลังร่วมใจโคกใหญ่ ต่อต้านยาเสพติด ในว...
 • ชาวตำบลโนนเมือง รวมพลังต่อต้านยาเสพติ...
  ชาวตำบลโนนเมือง รวมพลังต่อต้านยาเสพติ...
 • ชาวตำบลโคกม่วงต่อต้านยาเสพติด ในวันต่...
  ชาวตำบลโคกม่วงต่อต้านยาเสพติด ในวันต่...
 • ตำบลกุดดู่รวมพลังการแสดงออกถึงการต่อต...
  ตำบลกุดดู่รวมพลังการแสดงออกถึงการต่อต...
 • โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
  โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
 • ต้อนรับ พณ.นายก
  ต้อนรับ พณ.นายก
 • กิจกรรมจิตอาสา
  กิจกรรมจิตอาสา
 • 14 กุมภา
  14 กุมภา
 • กราบหลวงพ่อใหญ่ ไหว้ศาลหลักเมือง เที่...
  กราบหลวงพ่อใหญ่ ไหว้ศาลหลักเมือง เที่...
 • พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ชีมะลิ แก้ว...
  พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ชีมะลิ แก้ว...
 • ดนตรีสัมพันธ์ บำรุงขวัญชาวโนนสัง ชาว...
  ดนตรีสัมพันธ์ บำรุงขวัญชาวโนนสัง ชาว...
 • สำรวจความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่ เม...
  สำรวจความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่ เม...
 • จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วย...
  จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วย...
 • สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ภาคอีสานตอนล่...
  สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ภาคอีสานตอนล่...
 • รวมน้ำใจกาชาดประจำปี 2565
  รวมน้ำใจกาชาดประจำปี 2565
นายนิพนธ์ มหิพันธ์
นายนิพนธ์ มหิพันธ์
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ขอเชิญชวนมาเสนอราคา
ลงข่าว : 24/09/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 332
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team)
ลงข่าว : 17/09/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 393
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง เรื่อง ขอเชิญชวนมาเสนอราคา
ลงข่าว : 18/09/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 397
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่ากุดดู่ ม.2 ต.กุุดดู่ - บ้านโคกสะอาด ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 07/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 437
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงาม ตำบลบ้านขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding))
ลงข่าว : 15/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 368
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่ากุดดู่ ม.2 ต.กุุดดู่ - บ้านโคกสะอาด ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 07/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 437
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงาม ตำบลบ้านขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding))
ลงข่าว : 15/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 368
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ลงข่าว : 14/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 400
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างบูรพา - เชื่อมบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ลงข่าว : 11/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 401
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างบูรพา-เชื่อมบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ลงข่าว : 08/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 401
ประกาศ-คำสั่ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในและตำแหน่งในการบริหารงาน สังกัดสำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง... 1 มีนาคม 2567
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กรมการปกครอง 12 มกราคม 2567
ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34673 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนและการรายงานผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ... 28 พฤศจิกายน 2566
ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34663 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในวันศุกรที่ 8 ธันวาคา 2566... 28 พฤศจิกายน 2566
ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว22579 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ... 23 พฤศจิกายน 2566
ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว11333 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง วาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ"... 22 พฤศจิกายน 2566
ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว33030 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย... 22 พฤศจิกายน 2566
รวมข้อสั่งการ COVID-19 30 ตุลาคม 2566
การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในและตำแหน่งในการบริหารงาน สังกัดสำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง... 1 มีนาคม 2567
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กรมการปกครอง 12 มกราคม 2567
19 ต.ค.ภารกิจปกป้องคันดิน อ.โนนสัง ยังต่อเนื่อง น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ลดลงเล็กน้อย
18 ต.ค.65 ซับน้ำตาชาวโนนสัง เดินสายตามหมู่บ้านน้ำท่วมในอำเภอโนนสัง
เช็คอินก่อนใคร หนองบัวลำภู กับวิวสุดว้าว!
Camping นอนกางเต้นท์ที่ ตาดไฮ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ลงเรือเที่ยวหนองบัวลำภูอำเภอโนนสังบ้านตาดไฮ
ตาดไฮ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู


<< มีนาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมทางหลวง
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • โยธาไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมจัดหางาน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ที่ว่าการอำเภอโนนสัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)