นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ
นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ
นายอำเภอโนนสัง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
57   คน
สถิติทั้งหมด
37600   คน
เริ่มนับวันที่ 11 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรม ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • พลังร่วมใจโคกใหญ่ ต่อต้านยาเสพติด ในว...
  พลังร่วมใจโคกใหญ่ ต่อต้านยาเสพติด ในว...
 • ชาวตำบลโนนเมือง รวมพลังต่อต้านยาเสพติ...
  ชาวตำบลโนนเมือง รวมพลังต่อต้านยาเสพติ...
 • ชาวตำบลโคกม่วงต่อต้านยาเสพติด ในวันต่...
  ชาวตำบลโคกม่วงต่อต้านยาเสพติด ในวันต่...
 • ตำบลกุดดู่รวมพลังการแสดงออกถึงการต่อต...
  ตำบลกุดดู่รวมพลังการแสดงออกถึงการต่อต...
 • โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
  โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
 • ต้อนรับ พณ.นายก
  ต้อนรับ พณ.นายก
 • กิจกรรมจิตอาสา
  กิจกรรมจิตอาสา
 • 14 กุมภา
  14 กุมภา
 • กราบหลวงพ่อใหญ่ ไหว้ศาลหลักเมือง เที่...
  กราบหลวงพ่อใหญ่ ไหว้ศาลหลักเมือง เที่...
 • พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ชีมะลิ แก้ว...
  พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ชีมะลิ แก้ว...
 • ดนตรีสัมพันธ์ บำรุงขวัญชาวโนนสัง ชาว...
  ดนตรีสัมพันธ์ บำรุงขวัญชาวโนนสัง ชาว...
 • สำรวจความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่ เม...
  สำรวจความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่ เม...
 • จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วย...
  จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วย...
 • สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ภาคอีสานตอนล่...
  สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ภาคอีสานตอนล่...
 • รวมน้ำใจกาชาดประจำปี 2565
  รวมน้ำใจกาชาดประจำปี 2565
นายนิพนธ์ มหิพันธ์
นายนิพนธ์ มหิพันธ์
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ขอเชิญชวนมาเสนอราคา
ลงข่าว : 24/09/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 270
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team)
ลงข่าว : 17/09/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 342
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง เรื่อง ขอเชิญชวนมาเสนอราคา
ลงข่าว : 18/09/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 346
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่ากุดดู่ ม.2 ต.กุุดดู่ - บ้านโคกสะอาด ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 07/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 381
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงาม ตำบลบ้านขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding))
ลงข่าว : 15/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 319
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่ากุดดู่ ม.2 ต.กุุดดู่ - บ้านโคกสะอาด ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 07/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 381
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงาม ตำบลบ้านขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding))
ลงข่าว : 15/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 319
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ลงข่าว : 14/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 349
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างบูรพา - เชื่อมบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ลงข่าว : 11/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 350
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างบูรพา-เชื่อมบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ลงข่าว : 08/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 343
ประกาศ-คำสั่ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สน.อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567... 26 กันยายน 2566
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด กรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)... 18 สิงหาคม 2566
ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว3738 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิต ปี 2566... 3 พฤษภาคม 2566
ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1396 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอนำส่งคู่มือการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่่งรัฐ ปี 2565... 9 มีนาคม 2566
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 1  (วันที่ 1 เมษายน 2566) ... 22 กุมภาพันธ์ 2566
ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว8632 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวปฏบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM... 14 ธันวาคม 2565
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังใหม่) วังไชยานางเลิ้ง กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมา... 5 กันยายน 2565
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(ห... 29 สิงหาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สน.อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567... 26 กันยายน 2566
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด กรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)... 18 สิงหาคม 2566
19 ต.ค.ภารกิจปกป้องคันดิน อ.โนนสัง ยังต่อเนื่อง น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ลดลงเล็กน้อย
18 ต.ค.65 ซับน้ำตาชาวโนนสัง เดินสายตามหมู่บ้านน้ำท่วมในอำเภอโนนสัง
เช็คอินก่อนใคร หนองบัวลำภู กับวิวสุดว้าว!
Camping นอนกางเต้นท์ที่ ตาดไฮ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ลงเรือเที่ยวหนองบัวลำภูอำเภอโนนสังบ้านตาดไฮ
ตาดไฮ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู


<< เมษายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ที่ว่าการอำเภอโนนสัง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • โยธาไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมบัญชีกลาง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส